Seinäjoen kaupunki on perustanut Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön edistämään korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen turvaamista Etelä-Pohjanmaalla. Säätiön perustaminen liittyy Etelä-Pohjanmaan korkeakoulumallin toteuttamiseen julkisen hallinnon, elinkeinoelämän ja yritysten yhteistyönä. Korkeakoulukonsortiolla turvataan monipuolisten korkeakoulupalveluiden saatavuus Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteena on luoda nykyistä tiiviimpi verkostomaisesti toimiva korkeakouluyhteisö.

Säätiö on merkitty säätiörekisteriin 22.1.2010.

Säätiön kahdennentoistakin toimintavuoden tärkeimpänä tehtävänä on yhä säätiön pääoman kartuttaminen. Julkisyhteisöiltä arvioidaan saatavan yleisavustukset ainakin Seinäjoen kaupungilta ja Etelä-Pohjanmaan liitolta kummaltakin 100 000 euroa eli yhteensä 200 000 euroa. Yrityksiin kohdistuvaa varainhankintaa aktivoidaan hallituksen erikseen päättämillä toimenpiteillä uusia varainhankintamuotoja kehittämällä. Tavoitteena on saada yrityksiltä vähintään 100 000 euroa lahjoituksia. Toimintavuoden aikana informoidaan myös yksityisiä henkilöitä mahdollisuudesta tehdä lahjoituksia säätiölle.

Poliisihallituksen myöntämälle rahankeräyslupa on voimassa 22.6.2024 saakka. Toimintavuoden aikana tehdään lupaehtojen mukainen välitilitys. Verohallinto on antanut 16.1.2018 päätöksen säätiön nimeämisestä verotuksessa vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi vuosiksi 2018–2022.

Säätiön toiminnan tunnettavuutta parannetaan aktiivisella tiedotustoiminnalla ja yhteydenpidolla yhteistyökumppaneihin.

Säätiö pyrkii vaikuttamaan siihen, että myös valtio rahoittaisi säätiön toimintaa, samoin kuin siihen, että yksityishenkilöiden säätiölle tekemiä lahjoituksia kohdeltaisiin verotuksessa samoin perustein kuin yksityishenkilöiden yliopistoille ja korkeakouluille tekemiä lahjoituksia.

Avustuksia maksetaan säätiön hallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesti korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen turvaamiseksi ja kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Avustuksia jaetaan säätiön hallituksen kulloinkin hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti siten, että niissä huomioidaan Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian 2020 yhteiset osaamisen painoalat. Säätiö on uudistanut avustusperiaatteitaan vuonna 2018 siten, että niitä noudattaen on mahdollista vastata jo tehdyistä avustuspäätöksistä. Vuoden 2021 aikana avustusperiaatteita tarkennetaan painoalojen osalta.

Säätiö noudattaa säätiön hallituksen hyväksymää sijoituspolitiikka, joka on tullut voimaan 2019 alusta lukien.

Säätiölle kertyvät varat sijoitetaan varmasti ja tuloa tuottavalla tavalla käyttäen hyväksi mm. varainhoitopalveluita.